VAD ÄR DBT?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) riktar sig till dig som tycker att det kan vara svårt att reglera känslorna. Den utvecklades av Marsha Linehan (som är en amerikansk psykolog) under 1990-talet.

Syftet med DBT är att få människor som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning få mer kontroll över sina liv. Enligt DSM-5 ska man ha 4 utav nedanstående egenskaper för att få diagnosen ”emotionellt instabil personlighetsstörning eller borderline personlighetsstörning” (uttagen från psykologiguiden.se):

A. Tydligt nedsatt personlig och social funktionsnivå vilket tar sig uttryck i

1. störd jagfunktion (impairments in self-functioning) i fråga om (både a och b):

a. sviktande självidentitet (eng: identity): dåligt utvecklad självkänsla med osäker och varierande uppfattning om den egna personen, i många fall med långtgående självkritik och kronisk känsla av tomhet; dissociativa tillstånd i samband med akut stressyndrom (akut stressreaktion).

b. nedsatt förmåga till självstyrning (eng: self-direction): svårt att hålla fast vid egna mål och ambitioner, värderingar och yrkesplaner,

2. svårigheter att fungera interpersonellt (impairments in interpersonal functioning) i fråga om (både a och b nedan):

a. medkänsla (empathy): oförmåga att uppfatta andras känslor och behov kombinerat med överkänslighet för vad som kan uppfattas som förolämpningar eller nedsättande kommentarer; ser direkt andras brister och sårbara punkter,

b. närhet till andra, förtrolighet (intimacy): intensiva, varierande och konfliktfyllda relationer, präglade av misstro och ytlighet och med ständig oro, befogad eller inbillad, för att relationen ska upphöra; personer i nära relationer upplevs ofta starkt idealiserade eller helt undermåliga, vilket gör att det sker en ständig växling mellan närmande och avståndstagande.

B. Förekomst av patologiska personlighetsegenskaper på följande områden:

1. Negativ affektivitet, i form av

a. instabila känsloreaktioner (eng: emotional lability): labilitet i känsloupplevelserna och ständiga humörväxlingar (mood changes); lättväckta starka känslor utan att de står i proportion till den aktuella situationen,

b. ängslan (eng: anxiousness): intensiva känslor av nervositet, spänningar och panik, ofta som reaktion på problem i relationerna till andra: oro för negativ inverkan av tidigare obehagliga situationer och eventuella obehagliga i framtiden; fruktan och oro inför en oviss framtid; rädsla att tappa fattningen och kontrollen,

c. separationsrädsla (eng: separation anxiety): rädsla att bli avvisad eller övergiven från nära och kära, kombinerat med rädsla för att känna sig helt beroende av dem och inte kunna bestämma över sig själv,

d. depressivitet (eng: depressivity)Ofta förekommande känslor av att vara nerstämd, eländig och utan hopp; svårt att komma ur sådana stämningar; pessimism inför framtiden; skamkänslor för allt som gäller den egna personen; mindervärdeskänslor; självmordstankar.

2. Brist på hämningar (eng: disinhibition): i form av

a. impulsivitet (eng: impulsivity)handlar enligt stundens ingivelse, reagerar på det som händer omedelbart och utan att tänka; tänker bara på vad som finns för stunden utan att reflektera över konsekvenserna; har svårt att göra upp planer och hålla fast vid dem;

b. risktagande (eng: risk taking): Ger sig in i farliga, riskfyllda och aktiviteter som kan vålla egen kroppsskada, i onödan och utan tanke p konsekvenserna; ingen känsla för egna tillkortakommanden med förnekande av uppenbara faror.

3. Antagonism (eng: antagonism): som utmärks av fientlig hållning (eng: hostility), stadigvarande eller ofta återkommande känslor av ilska; reagerar med vrede och irritation även på mindre förolämpningar och kränkningar.

Hur går terapin till?

I vanligtvis pågår behandlingen i minst ett år. Som klient träffar du mig två gånger varje vecka. Vi träffas till individuell session en gång och andra sessionen är gruppbaserad.

En viktig egenskap om DBT är att klienten kan ringa upp terapeut när kris inträffar.

Du ska alltid känna dig trygg och var säker på att någon är där för dig.

Om du undrar om DBT är något för dig, hör gärna av dig:

Youstina Demetry 073 95 22 332

youstina.demetry@hotmail.com